Anunț – Concurs/Examen Pentru Ocuparea Funcţiei De Secretar Şcoală- 1 Norma

Anexă la Anunţul înregistrat cu nr. 475/01.07.2021

Condiţii de înscriere

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:

 

            Condiţii generale

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o starede sănătate corespunzătoare postului, atestată de adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau alte unităţi sanitare abilitate;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de coprupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

Condiţii specifice postului

– Studii  superioare  cu diploma de licenta,

– Cunoştinţe privind întocmirea și administrarea corespondenţei oficiale;

– Cunoştinţe privind încadrarea personalului;

– Noţiuni de comunicare în relaţii publice;

– Disponibilitate la timp de lucru prelungit;

– Cunoştinţe de utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft Oficce Word, Excel, Internet Explorer, baze de date;

– cunoştinţe de arhivare a documentelor;

 

Atribuţii specifice postului:

– Respectarea planurilor manageriale ale şcolii;

– Implicarea în proiectarea activitaţii şcolii la nivelul compartimentului;

– Realizarea planificării calendaristice la nivelul compartimentului;

– Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice în vigoare;

– Folosirea tehnologiei informatice în proiectare;

– Organizarea documentelor oficiale;

– Asigurarea evidenţei, ordonării şi arhivării documentelor;

– Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică, periodic, a datelor, în programul EDUSAL, REVISAL şi SIIIR,.

– Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor;

– Alcătuirea de proceduri operaţionale;

– Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului;

– Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment;

– Asigurarea interfeţei pentru asigurarea comunicării cu beneficiarii direcţi si indirecţi;

– Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;

– Participare la activităţi de formare profesională;

– Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi;

– Îndeplinirea unor atribuţii dispuse de director pentru desfăşurarea în bune condiţii a activitaţii din unitatea de învaţământ;

– Respectarea Regulamentului Intern, normelor PSI,  NTSM şi ISU;

 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
 2. Copie carte de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor apecializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 5. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 6. Raport REVISAL;
 7. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care depune la înscriere declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 8. Curriculum vitae;
 9. Adeverinţă medicală cate să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni, anterior derulării concursului, de medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate – adeverinţa va fi completată în formularul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 10. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
 11. Caracterizare/recomandare de la ultimul loc de muncă.

– Aprecieri privind capacitatea candidatului de a-și asuma responsabilități și de a lua decizii

– Aprecieri privind aptitudinile şi competențele organizatorice

– Aprecieri privind lucrul în echipă şi colaborarea cu ceilalți angajaţi

– Aprecieri privind disponibilitatea la timp de lucru prelungit

– Calificativul obţinut în ultimii 3 ani

Actele depuse la dosarul de înscriere, în copie, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării.

 

III.           TEMATICA DE CONCURS:

– Contractul individual de muncă

– Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar

– Organizarea şi funcţionarea sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

– Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

– Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu;

– Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor

– Funcţiile didactice şi didactice-auxiliare din învăţământul preuniversitar

– Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor

– Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române

– Cunoştinţe de operare pe calculator (WORD, EXCEL)

 

 1. PROCEDURA DE SELECȚIE

Probe de concurs:

a). selecţia dosarelor;

b). probă scrisă;

c). interviul;

 1. BIBLIOGRAFIE

– Legea Educaţiei  Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;

– OMEC nr.5447/2020 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

– Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

– Legea 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic-auxiliar din învăţământ;

– Ordonanța de urgență nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2014

– OMECTS nr.5565/07 oct. 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;

– Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

– Ordin 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, actualizate;

– Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;

– ORDIN Nr. 5574/2020 din 17 septembrie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

– Ordinul 3125/2020 privind  structura  anului  şcolar 2020-2021;

– Legea 126/2002 pentru  aprobarea  Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;

– H.G.500/2011 privind  registrul  general de evidența al salariaților;

– Legea 16/1996 Legea  Arhivelor  Naţionale;

– HG 1294/2004 – acordarea  ajutorului  financiar Euro200;

 

 1. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Şcolii  Profesionale Dumesti  în zile lucrătoare din perioada  7. 07. 2021- . 20.07. 2021 , între orele 9-12.

Evaluarea dosarelor și afişarea rezultatelor 21. 07. 2021, ora  12.

-Depunerea contestatiilor-22.07.2021  in intervalul orar 8-10;

– Afișarea rezultatelor în urma contestatiilor    22.07.2021, ora 12;

Proba scrisă (2 ore)   28.07.2021  ora  10.

-Afișarea rezultatelor ora 14

-Depunerea  contestatiilor  28.07.2021,  în intervalul orar 14-15;

-Afisarea rezultatelor contestatiilor-29.07.2021. ora 10

Interviu    30.07.2021, ora 9.

Afişarea rezultatelor finale, 30.07. 2021, ora 13,00

Relații la telefon: 0745165341