Anunț rechizite an școlar 2023-2024

Pentru anul şcolar 2023-2024 elevii din învăţământul de stat primar şi gimnazial la cursuri de zi, li se acordă rechizite şcolare in conformitate cu O.U.G.nr.33/2001, aprobata prin Legea 126/2002, în următoarele  condiţii:
– venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna IULIE 2023 este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe ţară; = 1500 lei)

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți.

Părintele sau tutorele legal al elevului  depune la învățător/diriginte un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. Cerere tip de la secretariatul școlii;
  2. Copii după C.I. (buletin) sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentanți legali și pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
  3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2023. Se depune la dosar unul sau mai multe acte în variantele:
  • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2023;
  • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
  • Adeverință de la ANAF;
  • Ancheta socială de la Serviciul Public de Asistență Socială – primărie;
  • Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri (data în fața unui reprezentant din primărie sau școală);
  • Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei în luna iulie 2023);
  • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

TERMEN  DE  DEPUNERE  DOSARE

PÂNĂ MARȚI, 19 SEPTEMBRIE 2023.

 NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE ȘI NICI DUPĂ DATA STABILITĂ.